ПОЛИТИКА

На системата за управление по отношение на околната среда

 

Настоящата политика е част от общата визия за развитие на дружеството. При прилагането и по отношение опазването на околната среда дружеството спазва точно изискванията дефинирани в ISO 14001, а именно:

  • Непрекъснато повишаване ефикасността на Системата за управление по отношение на опазването на околната среда;
  • Периодичен преглед на настоящата политика и при необходимост актуализация спрямо променените условия;
  • Ангажимент за съответствие с приложимите законови и други изисквания по околна среда. Висшето ръководство на дружеството провежда и усъвършенства обявената политика на база на основните принципи, съобразени с изискванията на ISO 14001, спецификата на извършените дейности, състоянието на пазара. Ангажираме се с принципите;
  • Дружеството, в лицето на Управителя и целия персонал работят за спазване на националните и международни нормативни изисквания в областта на околната среда;
  • Ангажираме се с непрекъснато усъвършенстване, изискващо подобрения на процесите при управление на околната среда, както и на всички процеси, извършвани в дружеството;
  • Ангажираме се да предотвратяваме замърсявания на околната среда;
  • Успешното развитие и признанието на пазара постигаме с осигуряване на условия за развитие на персонала;
  • Запознаваме клиентите, държавната и местната администрация с резултатите от прилаганата политика.

Централен пункт в политиката за Системата за управление по отношение на опазването на околната среда е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности, като за целта се прилагат изискванията за мониторинг, оперативно управление и управление на риска заложени в ISO 14001. Подобренията във всички аспекти на дейностите на дружестовто се отчитат, като за база се приема предишното състояние на дейност или процес и се сравнява с постигнатото след извършено подобряване. Настоящата политика по околна среда се преглежда за адекватност по време на преглед от страна на ръководството.

Управителят приема мненията на клиентите и другите заинтересувани страни като критерий за правилността на провежданата политика и се ангажира да я преглежда при сигнали, касаещи нейната приложимост.