ПОЛИТИКА

По управление на фирмата

 

За ефективно провеждане на ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, ръководството определя основните стратегически цели:

 • разширяване на заемания от организацията пазарен дял;
 • подобряване на ефикасността при изпълнение на услугата;
 • постигане на оптимален баланс между удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни и изпълнение изискванията на действащите национални нормативни актове, европейски изисквания и регламенти;
 • въвеждане на нови методи и препарати и оценка на ефикасността им, удовлетворяване на специфичните изисквания на клиенти и партньори;
 • оптимизиране на процесите, свързани с организирането и планирането на дейността;
 • вземане на стратегически и оперативни решения, основани на факти, и постигане на баланс между параметрите желано / възможно;
 • непрекъснато подобряване на предлаганите услуги чрез натрупване и прилагане на умения, квалифицирано обучение и практически опит от екипа на организацията;
 • осигуряване и поддържане на мотивираност на персонала и съпричасност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати;
 • стремеж към увеличаване на дела на абонаментно-обслужваните клиенти;
 • намаляване въздействието върху околната среда чрез подходящи действия по третиране на отпадъците в резултат на извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация и осигуряване на необходимите ресурси за технологично обновление;
 • определяне на отговорността ни за здравето и безопасността на клиента и обществото относно въздействието на нашите услуги;
 • консултиране и участие на персонала в процеса на разработване, внедряване и поддържане на интегрираната система за управление, събиране и обработване на обратна информация от длъжностните лица за безопасноста и здравето при работа;
 • определяне на ефикасни действия за овладяване на рисковете и възможностите при управление на процесите;
 • стремеж към предотвратяване на замърсяването на околната среда и предотвратяване на наранявания и заболявания.