ДДД (произлиза от началните букви на думите: дезинфекция, дезинсекция, дератизация) означава група от взаимодопълващи се мерки за биологична защита, които се прилагат съвместно, по предварително разработен план. С тях се достигат следните цели:

  • ограничава се разпространението на заразните заболявания;
  • намалява се вероятността от възникване на болести по хората, домашните животни и полезните растения;
  • понижават се стопанските загуби, причинени от вредители по растенията и неприятели на домашните животни.

Това са комплесни обработки ДДД за свеждането до минимален брой вредители (дезинсекция) от един вид, както и унищожаването на патогенни микроорганизми (дезинфекция) и третиране за вредни гризачи (дератизация). За дълготраен ефект се прилага схема за ежемесечно извършване на ДДД.